Рус Бел Eng 中文

Ак­цыю па ачыст­цы ра­кі Ольсы іні­цы­я­ва­лі мяс­цо­выя дэ­пу­та­ты у Клі­ча­ве

Га­лоў­ная вод­ная ар­тэ­рыя рай­цэнт­ра доў­гі час бы­ла ў за­ня­пад­зе. Гро­шы на яе ачыст­ку ні­як не зна­хо­дзі­лі­ся. І не­вя­до­ма, як доў­га гэ­та ўсё цяг­ну­ла­ся б, ка­лі б не мяс­цо­выя дэ­пу­та­ты. Ме­на­ві­та яны кі­ну­лі кліч, каб усім ра­зам пры­вес­ці ра­ку ў па­ра­дак — да­лі аб’­яву ў га­зе­ту і ад­кры­лі раз­лі­ко­вы ра­ху­нак. Ар­га­ні­за­цыі і жы­ха­ры го­ра­да пе­ра­лі­чы­лі ўжо на яго 23 міль­ё­ны руб­лёў.

- Гро­шы не вель­мі вя­лі­кія, але іх да­стат­ко­ва на тое, каб неш­та ра­біць, - па­ве­да­міў стар­шы­ня Клі­чаў­ска­га рай­са­ве­та дэ­пу­та­таў Ула­дзі­мір Кні­га. - Вы­ра­шы­лі па­чаць з рэ­чы­шча ў ра­ё­не пля­жа. Хі­ба ж гэ­та доб­ра, ка­лі на­ват на мес­цы ад­па­чын­ку за­рас­ні­кі ча­ро­ту, а ў ва­дзе ка­мя­ні?

На ачыст­цы Оль­сы пра­цуе тэх­ні­ка ПМК‑89, да­па­ма­га­юць ляс­гас і жыл­кам­гас. Рач­ным пяс­ком пад­сы­па­юць ніз­кія мес­цы на бе­ра­зе. Рых­ту­ец­ца пля­цоў­ка для пляж­на­га ва­лей­бо­ла. Ка­лі бу­дуць пра­ве­дзе­ны асноў­ныя ра­бо­ты, за спра­ву возь­муц­ца ва­лан­цё­ры з БРСМ і мяс­цо­выя жы­ха­ры.

“Звязда”

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также в категории «регионы»:

23.05.2018 - 16:24 | Школа безопасности жизнедеятельности для пожилых граждан и инвалидов открылась в Славгородском районе

Школа безопасности жизнедеятельности для пожилых граждан и инвалидов открылась на базе отделения дневного пребывания Славгородского районного центра социального обслуживания населения.

23.05.2018 - 10:28 | Улицы Черикова «прирастают» необычными украшениями

Яблоки и груши размером больше арбуза, остановка под зонтиком – огромным, ярким и уютным, множество красочных деревянных скульптур… Небольшой Чериков всегда выгодно отличался необычным убранством, разнообразием малых архитектурных форм.

21.05.2018 - 15:22 | Лучшую артиллерийскую батарею определят на Осиповичском полигоне

Лучшую артиллерийскую батарею определят на Осиповичском полигоне, сообщили в Министерстве обороны.

21.05.2018 - 12:47 | Неосторожность при курении стоила жизни двум жителям Круглого и Осиповичского района

За прошедшие выходные дни в Могилевской области произошло 7 пожаров, на которых два человека погибли.

18.05.2018 - 10:52 | Районный фестиваль семейного творчества «Звездный экспресс» проведут в Костюковичах 19 мая

Районный фестиваль семейного творчества «Звездный экспресс» проведут в Костюковичах 19 мая. Об этом сообщили в райисполкоме.

Мероприятие будет состоять из двух частей.