Вверх

Вы здесь

Ак­цыю па ачыст­цы ра­кі Ольсы іні­цы­я­ва­лі мяс­цо­выя дэ­пу­та­ты у Клі­ча­ве

Га­лоў­ная вод­ная ар­тэ­рыя рай­цэнт­ра доў­гі час бы­ла ў за­ня­пад­зе. Гро­шы на яе ачыст­ку ні­як не зна­хо­дзі­лі­ся. І не­вя­до­ма, як доў­га гэ­та ўсё цяг­ну­ла­ся б, ка­лі б не мяс­цо­выя дэ­пу­та­ты. Ме­на­ві­та яны кі­ну­лі кліч, каб усім ра­зам пры­вес­ці ра­ку ў па­ра­дак — да­лі аб’­яву ў га­зе­ту і ад­кры­лі раз­лі­ко­вы ра­ху­нак. Ар­га­ні­за­цыі і жы­ха­ры го­ра­да пе­ра­лі­чы­лі ўжо на яго 23 міль­ё­ны руб­лёў.

- Гро­шы не вель­мі вя­лі­кія, але іх да­стат­ко­ва на тое, каб неш­та ра­біць, - па­ве­да­міў стар­шы­ня Клі­чаў­ска­га рай­са­ве­та дэ­пу­та­таў Ула­дзі­мір Кні­га. - Вы­ра­шы­лі па­чаць з рэ­чы­шча ў ра­ё­не пля­жа. Хі­ба ж гэ­та доб­ра, ка­лі на­ват на мес­цы ад­па­чын­ку за­рас­ні­кі ча­ро­ту, а ў ва­дзе ка­мя­ні?

На ачыст­цы Оль­сы пра­цуе тэх­ні­ка ПМК‑89, да­па­ма­га­юць ляс­гас і жыл­кам­гас. Рач­ным пяс­ком пад­сы­па­юць ніз­кія мес­цы на бе­ра­зе. Рых­ту­ец­ца пля­цоў­ка для пляж­на­га ва­лей­бо­ла. Ка­лі бу­дуць пра­ве­дзе­ны асноў­ныя ра­бо­ты, за спра­ву возь­муц­ца ва­лан­цё­ры з БРСМ і мяс­цо­выя жы­ха­ры.

“Звязда”

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также в категории «регионы»:

26.10.2016 - 08:46 | Работницы сельхозпредприятий Могилевского района поборются за звание «Маладая гаспадыня – 2016»

Работницы сельхозпредприятий Могилевского района будут бороться за победу в смотре-конкурсе «Маладая гаспадыня – 2016», который пройдет 28 октября в Доме культуры и досуга агрогородка Вейно. Об этом сообщила председатель районного объединения профсоюзов Елена Запойкина.

25.10.2016 - 09:08 | В Шклове откроется ледовый дворец

В Могилевской области начал функционировать еще один – четвертый – ледовый дворец. Арена не только для катания на коньках и занятий хоккеем появится в Шклове. Торжественно открыть ее планируют в первой половине ноября.

24.10.2016 - 14:49 | В Мстиславле определили лучших пловцов среди педагогов

Соревнования по плаванию «Водные старты» среди работников учреждений образования Мстиславщины прошли 22 октября в центре физкультурно-оздоровительной работы «Олимп». В первенстве приняли участие 30 педагогов из 17 учебных заведений, рассказала председатель районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Любовь Бонохова.

24.10.2016 - 13:49 | Хотимский район удивит инвесторов на инвестфоруме «Мельница успеха»

Хотимский район – дальний восток Беларуси. Под таким девизом Хотимщина планирует принять участие в VIII международном инвестиционном форуме «Мельница успеха», который состоится 4-5 ноября в Могилеве.

20.10.2016 - 10:20 | На Магiлёўшчыне жадаюць стварыць «школу юных шапавалаў»

Алёна Вiхрава - лаўрэат маладзёжнага конкурсу «100 iдэй для Беларусi». Супрацоўнiца Дрыбiнскага раённага гiсторыка-этнаграфiчнага музея перамагла сярод праектаў сацыяльнай сферы з прапановай стварыць «школу юных шапавалаў» (шапавальства - гэта ўменне ўручную валяць валёнкi).

 
Работа с обращениями граждан и юридических лиц
Электронные обращения
Год культуры 2016