Вверх

Вы здесь

Больш за Br36 млн.са­бра­лі ў Ма­гі­лё­ве на пад­трым­ку бе­жан­цаў з Укра­і­ны пад­час даб­ра­чын­най ак­цыі

Больш за Br36 млн. са­бра­лі ў Ма­гі­лё­ве на пад­трым­ку бе­жан­цаў з паўд­нё­ва-ўсход­ніх ра­ё­наў Укра­і­ны пад­час даб­ра­чын­най ак­цыі. Яна прай­шла па іні­цы­я­ты­ве ка­ар­ды­на­цый­най ра­ды гра­мад­скіх і на­цы­я­наль­ных аб’­яд­нан­няў, па­лі­тыч­ных пар­тый і праф­са­юз­ных ар­га­ні­за­цый Ма­гі­лё­ва пры пад­трым­цы аб­лас­ной ар­га­ні­за­цыі Бе­ла­рус­ка­га та­ва­рыст­ва Чыр­во­на­га Кры­жа.

"Мы доб­ра ве­да­ем, як гэ­тым лю­дзям па­трэб­на на­ша да­па­мо­га, — ад­зна­чы­ла стар­шы­ня ка­ар­ды­на­цый­най ра­ды Зі­на­і­да Пянь­ко­ва. — Па звест­ках аб­лас­ной ар­га­ні­за­цыі Чыр­во­на­га Кры­жа, да іх звяр­ну­лі­ся больш за ты­ся­чу ўкра­ін­цаў. Ні­ко­му не ад­моў­ле­на ў пад­трым­цы, але срод­каў не ха­пае. На наш зва­рот да­па­маг­чы брац­ка­му на­ро­ду ад­гук­ну­лі­ся прад­стаў­ні­кі ўсіх на­цы­я­наль­ных ды­яс­пар, гра­мад­скіх аб’­яд­нан­няў, прад­пры­ем­стваў го­ра­да. Кож­ны з дэ­пу­та­таў гар­са­ве­та пе­ра­даў на доб­рую спра­ву не менш за Br100 ты­с.".

Шмат срод­каў бы­ло са­бра­на пад­час даб­ра­чын­на­га кан­цэр­та, што ад­быў­ся ў Ма­гі­лё­ве па іні­цы­я­ты­ве арт-гру­пы «На­сталь­жы», у скла­дзе якой пра­цу­юць 2 укра­ін­кі. Іні­цы­я­ты­ву пад­тры­ма­лі ва­каль­ная сту­дыя «Фольк-ма­дэрн», ан­самбль «Хвы­ля» куль­тур­на-асвет­на­га аб’­яд­нан­ня ўкра­ін­цаў «Дніп­ро», на­род­ны ан­самбль «Су­стрэ­ча», са­ліс­ты сту­дыі кла­січ­на­га ва­ка­лу цэнт­ра твор­час­ці «На­тхнен­не». Па па­пя­рэд­ніх звест­ках са­бра­на больш за 36 міль­ё­наў руб­лёў. Але гэ­та без улі­ку тых срод­каў, якія па­поў­ні­лі агуль­ную скар­бон­ку пад­час кан­цэр­та. Усе срод­кі бу­дуць на­кі­ра­ва­ны на раз­лі­ко­вы ра­ху­нак аб­лас­ной ар­га­ні­за­цыі Чыр­во­на­га Кры­жа.

"Та­кія ме­ра­пры­ем­ствы не толь­кі да­па­ма­га­юць аказ­ваць па­сіль­ную да­па­мо­гу тым, хто жы­ве ў ня­ста­чы, але і свед­чаць аб ду­хоў­най сі­ле і хрыс­ці­ян­скай асно­ве ма­ра­лі бе­ла­рус­ка­га на­ро­да", — ад­зна­чы­ла Зінаі­да Пянь­ко­ва.

“Звязда”

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также в категории «общество»:

15.12.2017 - 19:16 | В Могилевской области проходят пикеты по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты местных Советов депутатов 28 созыва

В Могилевской области проходят пикеты по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты местных Советов депутатов 28 созыва.

15.12.2017 - 16:05 | Закрывать мини-рынок в спальном районе Могилева не будут

Закрывать мини-рынок в спальном районе Могилева не будут. Об этом сообщили в горисполкоме.

15.12.2017 - 15:49 | В Могилевской области подано 4 117 заявлений на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов депутатов 28-го созыва

В Могилевской области подано 4 117 заявлений на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты местных Советов депутатов 28-го созыва. Об этом сообщили в Могилевской областной избирательной комиссии.

14.12.2017 - 15:18 | В Бобруйске открылась ярмарка «Калядны гасцінец»

Ярмарка «Калядны гасцінец» открылась сегодня в Центре культуры Бобруйского района (ул.Советская, 77а). Об этом корреспонденту сайта сообщили в Могилевском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.

14.12.2017 - 12:32 | Прямую линию проведет 15 декабря первый заместитель начальника Главного статистического управления Могилевской области Светлана Юрашкевич

Прямую телефонную линию 15 декабря проведет первый заместитель начальника Главного статистического управления Могилевской области Светлана Леонидовна Юрашкевич. Свои вопросы жители региона могут задать с 10.00 до 12.00 по телефону 8 (0222) 22 24 59.

Рубрики

Работа с обращениями граждан и юридических лиц
Электронные обращения