Рус Бел Eng

Фільм пра сак­рэ­ты ра­мес­ні­каў і на­род­ных умель­цаў Ма­гі­лёў­шчы­ны знялі спецыялісты абласной біб­лі­я­тэ­кі

Ро­лік з 30-хві­лін­ным за­пі­сам зна­ё­міць з сак­рэ­та­мі ра­мес­ні­каў і на­род­ных умель­цаў Ма­гі­лёў­шчы­ны. Гэ­та яшчэ адзін пра­ект Ма­гі­лёў­скай аб­лас­ной біб­лі­я­тэ­кі імя Ле­ні­на, пры­све­ча­ны сё­лет­ня­му Го­ду гас­цін­нас­ці.

"Да жан­ру кі­но мы звяр­ну­лі­ся ўпер­шы­ню, - па­дзя­лі­ла­ся за­гад­чы­ца ад­дзе­ла бе­ла­рус­кай лі­та­ра­ту­ры і края­знаў­ства Та­ма­ра Ка­лі­ні­на. - Дру­ка­ва­на­га ма­тэ­ры­я­лу аб тым, якія та­ле­на­ві­тыя лю­дзі жы­вуць у на­шым краі, ха­пае, але ад­на спра­ва - па­чы­таць і зу­сім ін­шая - уба­чыць. У тым, як з-пад рук майстра з’яў­ля­юц­ца цу­доў­ныя рэ­чы, пры­сут­ні­чае ней­кая ма­гія. Іні­цы­я­та­рам і тэх­ніч­ным вы­ка­наў­цам гэ­тай за­дум­кі ста­ла на­ша біб­лі­я­тэ­кар Воль­га Сяр­но­ва. Ін­фар­ма­цый­ную пад­трым­ку ака­заў аб­лас­ны ме­та­дыч­ны цэнтр на­род­най твор­час­ці і куль­тур­на-асвет­ніц­кай ра­бо­ты". Па словах суразмоўцы, у па­тэн­цый­ных ту­рыс­таў ця­пер ёсць доб­рая маг­чы­масць азна­ё­міц­ца з твор­чым па­тэн­цы­я­лам Пры­дняп­роў­ска­га краю. Уся­го у фільме прымалі ўдзел 18 май­строў, якія прадэ­ман­стравалі свае ве­ды ў га­лі­не ган­чар­ства, са­ло­ма­пля­цен­ня, бон­дар­ства, вы­ці­нан­кі, вы­шыў­кі і ін­шых на­родных про­мыслаў.

На­быць ві­дэа­фільм «Ма­гі­лёў­скія гас­цін­цы» мож­на не­па­срэд­на ў біб­лі­я­тэ­цы. Яго кошт - Br50 ты­с.

“Звязда”

 

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также в категории «культура»:

18.05.2018 - 21:03 | Могилевский областной драмтеатр отпраздновал 130-летие

Могилевский областной драматический театр сегодня отпраздновал свое 130-летие.

18.05.2018 - 08:59 | Первый республиканский конкурс-пленэр мастеров резьбы по дереву «Перевоплощение дерева» пройдет в Бобруйске

Республиканский конкурс-пленэр мастеров резьбы по дереву «Перевоплощение дерева» пройдет впервые с 22 по 29 июня на базе ОАО «ФанДОК» в Бобруйске. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Беллесбумпром».

16.05.2018 - 10:47 | Более 30 видов домашнего сыра предложат гостям гастрономического фестиваля «Гаспадарчы сыр» в Славгороде

Седьмой гастрономический фестиваль «Гаспадарчы сыр» пройдет 26 мая в Славгороде. Об этом сообщает сайт местного райисполкома.

15.05.2018 - 11:29 | Гран-при Международного фестивального проекта «Звездочет» остался в Могилеве

В минувшие выходные Могилев превратился в центр фестивального туризма. Поводом стал хореографический этап международного проекта «Звездочет». Масштабное мероприятие стартовало в регионе в начале года и совпало  с присвоением областному центру статуса «Молодежной столицы Беларуси- 2018».

14.05.2018 - 09:52 | Могилевский областной драмтеатр готовит спектакль «Таямніца старой ратушы» на белорусском языке

Могилевский областной драмтеатр готовит спектакль «Таямніца  старой  ратушы» на белорусском языке. Премьера запланирована на 15, 16 и 30 мая.