Вверх

Вы здесь

Фільм пра сак­рэ­ты ра­мес­ні­каў і на­род­ных умель­цаў Ма­гі­лёў­шчы­ны знялі спецыялісты абласной біб­лі­я­тэ­кі

Ро­лік з 30-хві­лін­ным за­пі­сам зна­ё­міць з сак­рэ­та­мі ра­мес­ні­каў і на­род­ных умель­цаў Ма­гі­лёў­шчы­ны. Гэ­та яшчэ адзін пра­ект Ма­гі­лёў­скай аб­лас­ной біб­лі­я­тэ­кі імя Ле­ні­на, пры­све­ча­ны сё­лет­ня­му Го­ду гас­цін­нас­ці.

"Да жан­ру кі­но мы звяр­ну­лі­ся ўпер­шы­ню, - па­дзя­лі­ла­ся за­гад­чы­ца ад­дзе­ла бе­ла­рус­кай лі­та­ра­ту­ры і края­знаў­ства Та­ма­ра Ка­лі­ні­на. - Дру­ка­ва­на­га ма­тэ­ры­я­лу аб тым, якія та­ле­на­ві­тыя лю­дзі жы­вуць у на­шым краі, ха­пае, але ад­на спра­ва - па­чы­таць і зу­сім ін­шая - уба­чыць. У тым, як з-пад рук майстра з’яў­ля­юц­ца цу­доў­ныя рэ­чы, пры­сут­ні­чае ней­кая ма­гія. Іні­цы­я­та­рам і тэх­ніч­ным вы­ка­наў­цам гэ­тай за­дум­кі ста­ла на­ша біб­лі­я­тэ­кар Воль­га Сяр­но­ва. Ін­фар­ма­цый­ную пад­трым­ку ака­заў аб­лас­ны ме­та­дыч­ны цэнтр на­род­най твор­час­ці і куль­тур­на-асвет­ніц­кай ра­бо­ты". Па словах суразмоўцы, у па­тэн­цый­ных ту­рыс­таў ця­пер ёсць доб­рая маг­чы­масць азна­ё­міц­ца з твор­чым па­тэн­цы­я­лам Пры­дняп­роў­ска­га краю. Уся­го у фільме прымалі ўдзел 18 май­строў, якія прадэ­ман­стравалі свае ве­ды ў га­лі­не ган­чар­ства, са­ло­ма­пля­цен­ня, бон­дар­ства, вы­ці­нан­кі, вы­шыў­кі і ін­шых на­родных про­мыслаў.

На­быць ві­дэа­фільм «Ма­гі­лёў­скія гас­цін­цы» мож­на не­па­срэд­на ў біб­лі­я­тэ­цы. Яго кошт - Br50 ты­с.

“Звязда”

 

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также в категории «культура»:

12.12.2017 - 10:11 | Известные хиты рок- и поп- музыки прозвучат в сопровождении симфонического оркестра и хора Могилевской городской капеллы 14 декабря

Известные хиты рок- и поп- музыки прозвучат в сопровождении симфонического оркестра и хора Могилевской городской капеллы под управлением Сергея Лищенко. Мероприятие состоится 14 декабря в городском центре культуры и досуга, сообщили в администрации капеллы.

08.12.2017 - 12:44 | В Могилеве 11 декабря пройдут отборочные туры конкурсов фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

В Могилеве 11 декабря пройдут отборочные туры конкурсов Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».  Об этом корреспонденту сайта сообщили в  главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

08.12.2017 - 11:33 | Латвийская делегация посетит Могилев 12-14 декабря

Латвийская делегация посетит Могилев 12-14 декабря.

06.12.2017 - 16:00 | Выставка «Георгий Конисский: Судьба. Философия. Святость. К 300-летию со дня рождения» работает в Могилеве

Выставка «Георгий Конисский: Судьба. Философия. Святость. К 300-летию со дня рождения» работает в Могилевском музее этнографии (ул. Первомайская, д.8).

05.12.2017 - 11:13 | Региональные рождественские образовательные чтения состоятся в Бобруйске 12 декабря

Региональные рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества» состоятся в Бобруйске 12 декабря. Об этом сообщили в Бобруйской епархии.

Рубрики

Работа с обращениями граждан и юридических лиц
Электронные обращения