Рус Бел Eng 中文

Кіраўск рыхтуецца стаць сталіцай «Дажынак-2014» для раёнаў Магілёўскай вобласці

Свя­точ­ныя ме­ра­пры­ем­ствы ад­бу­дуц­ца ад­на­ча­со­ва ў Кі­раў­ску і аг­ра­га­рад­ку Мыш­ка­ві­чы. Пры­чым пач­нуц­ца яны 19 ве­рас­ня ра­ён­ны­мі «Да­жын­ка­мі» і за­кон­чац­ца 20‑га аб­лас­ны­мі. На рэ­кан­струк­цыю аб’­ек­таў сац­куль­тбы­ту і жыл­лё­ва­га фон­ду, а так­са­ма доб­ра­ўпа­рад­ка­ван­не тэ­ры­то­рый вы­дат­ка­ва­на, па­вод­ле ін­фар­ма­цыі Ка­мі­тэ­та па ар­хі­тэк­ту­ры і бу­даў­ніц­тве Ма­гі­лёў­ска­га абл­вы­кан­ка­ма, амаль 82 міль­яр­ды руб­лёў. У тым лі­ку 20 міль­яр­даў з рэс­пуб­лі­кан­ска­га бюд­жэ­ту.

Яшчэ 21 міль­ярд вы­дат­ка­ваў лі­дар па жні­ве ў Кі­раў­скім ра­ё­не — СВК «Рас­свет». За кошт гэ­тых срод­каў цал­кам ад­но­вяць 11 шмат­ква­тэр­ных да­моў у Кі­раў­ску, ра­ён­ны Дом куль­ту­ры, мыш­ка­віц­кі Дом куль­ту­ры і шмат ін­шых бу­дын­каў; яшчэ на шэ­ра­гу аб’­ек­таў вя­дзец­ца бя­гу­чы ра­монт. Акра­мя гэ­та­га, у Кі­раў­ску за­ме­няць во­да­пра­вод­ную сет­ку і па­кла­дуць ас­фальт на 8 ву­лі­цах. Яшчэ 9 ву­ліц за­ас­фаль­ту­юць у Мыш­ка­ві­чах. Пад­рых­та­ва­ны і план куль­тур­ных ме­ра­пры­ем­стваў.

- Мы ча­ка­ем гас­цей на свя­ты хле­ба, са­ла, мё­ду, буль­бы і ры­бы, - па­ве­да­міў на­чаль­нік ад­дзе­ла ідэа­ла­гіч­най ра­бо­ты, куль­ту­ры і па спра­вах мо­ла­дзі Кі­раў­ска­га ра­ё­на Анд­рэй Кар­пук. - За­пла­на­ва­ны спар­тыў­нае свя­та, вы­стаў­ка сель­гас­тэх­ні­кі, шмат­лі­кія кан­цэр­ты. Бу­дуць пра­ца­ваць сель­гас­пад­вор­кі, кон­ная шко­ла, дзі­ця­чыя ат­рак­цы­ё­ны. Я ўжо не ка­жу пра ганд­лё­выя ра­ды, якіх бу­дзе вель­мі шмат.

З ра­ё­наў воб­лас­ці ў Кі­раў­ску ча­ка­юць ка­ля 600 афі­цый­ных гас­цей, якія пры­едуць у скла­дзе дэ­ле­га­цый. Да­сла­ны за­пра­шэн­ні пер­шым асо­бам дзяр­жа­вы і воб­лас­ці, а так­са­ма кі­раў­ніц­тву га­ра­доў-па­бра­ці­маў з Бран­скай і Бел­га­род­скай аб­лас­цей.

“Звязда”

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также в категории «регионы»:

23.05.2018 - 16:24 | Школа безопасности жизнедеятельности для пожилых граждан и инвалидов открылась в Славгородском районе

Школа безопасности жизнедеятельности для пожилых граждан и инвалидов открылась на базе отделения дневного пребывания Славгородского районного центра социального обслуживания населения.

23.05.2018 - 10:28 | Улицы Черикова «прирастают» необычными украшениями

Яблоки и груши размером больше арбуза, остановка под зонтиком – огромным, ярким и уютным, множество красочных деревянных скульптур… Небольшой Чериков всегда выгодно отличался необычным убранством, разнообразием малых архитектурных форм.

21.05.2018 - 15:22 | Лучшую артиллерийскую батарею определят на Осиповичском полигоне

Лучшую артиллерийскую батарею определят на Осиповичском полигоне, сообщили в Министерстве обороны.

21.05.2018 - 12:47 | Неосторожность при курении стоила жизни двум жителям Круглого и Осиповичского района

За прошедшие выходные дни в Могилевской области произошло 7 пожаров, на которых два человека погибли.

18.05.2018 - 10:52 | Районный фестиваль семейного творчества «Звездный экспресс» проведут в Костюковичах 19 мая

Районный фестиваль семейного творчества «Звездный экспресс» проведут в Костюковичах 19 мая. Об этом сообщили в райисполкоме.

Мероприятие будет состоять из двух частей.