Вверх

Вы здесь

Кулямётчык Ва­сіль Крыў­цоў

Пар­ты­зан 61-га пар­ты­зан­ска­га атра­да, які дзей­ні­чаў у Бя­лы­ніц­кім, Клі­чаў­скім, Ма­гі­лёў­скім, Шкло­ўскім, Бы­хаў­скім і Кі­раў­скім ра­ё­нах Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці. На­ра­дзіў­ся ў 1918 го­дзе ў вёс­цы Па­лом Клі­чаў­ска­га ра­ё­на. У пар­ты­за­нах з мая 1942 го­да.

7 жніў­ня 1942 го­да гру­па бай­цоў атра­да (15 ча­ла­век) пад ка­ман­да­ван­нем лей­тэ­нан­та Я.Ф. Каў­шыр­ка вый­шла на за­дан­не ў ра­ё­не вёс­кі Ку­чын Бы­хаў­ска­га ра­ё­на. Раз­гра­міў­шы ва­лас­ную ня­мец­кую ўпра­ву, гру­па па да­ро­зе на­зад спы­ні­ла­ся ў не­вя­ліч­кім ле­се. У гэ­ты час гіт­ле­раў­цы пра­во­дзі­лі кар­ныя экс­пе­ды­цыі. Па да­но­се пра­ва­ка­та­ра фа­шыс­ты да­ве­да­лі­ся пра мес­ца­зна­хо­джан­не пар­ты­за­наў.

Ра­ні­цай 9 жніў­ня ка­ло­на нем­цаў коль­кас­цю да 1500 ча­ла­век акру­жы­ла з усіх ба­коў Ку­чын­скі лес і шчыль­ным лан­цу­гом па­ча­ла яго пра­чэс­ваць. Ка­ман­дзір пад­раз­дзя­лен­ня пры­няў ра­шэн­не зма­гац­ца да кан­ца. Ка­лі кар­ні­кі па­ды­шлі зу­сім бліз­ка, пар­ты­за­ны су­стрэ­лі іх ру­жэй­на-ку­ля­мёт­ным аг­нём. Пра­ціў­нік вы­му­ша­ны быў ад­сту­піць, а за­тым зноў пе­рай­шоў да ата­кі. Пар­ты­за­ны вы­тры­ма­лі і яе.

Асаб­лі­ва ў гэ­тым баі вы­зна­чыў­ся ку­ля­мёт­чык Ва­сіль Крыў­цоў. Ад яго мет­ка­га агню за­ста­лі­ся на по­лі бою дзя­сят­кі ва­ро­жых сал­дат. Фа­шыс­ты вы­му­ша­ны бы­лі вы­ка­рыс­таць су­праць ад­важ­ных пар­ты­за­наў мі­на­мё­ты. Пас­ля аб­стрэ­лу пар­ты­зан­скай па­зі­цыі зноў пе­рай­шлі ў ата­ку. Ня­роў­ны бой доў­жыў­ся больш як дзве га­дзі­ны. Адзін за ад­ным гі­ну­лі муж­ныя ге­роі, не­ўза­ба­ве змоўк і ку­ля­мёт Ва­сі­ля Крыў­цо­ва… З пят­нац­ца­ці бай­цоў гру­пы толь­кі двум уда­ло­ся вы­ра­та­вац­ца. Пра­ціў­нік стра­ціў 78 ча­ла­век за­бі­ты­мі і больш за сот­ню па­ра­не­ны­мі.

23 жніў­ня 1944 го­да ка­ман­да­ван­не атра­да афор­мі­ла ўзна­га­род­ны ліст на прад­стаў­лен­не Ва­сі­ля Крыў­цо­ва да зван­ня Ге­роя Са­вец­ка­га Са­ю­за. 28 жніў­ня ўзна­га­род­ны ліст пад­пі­саў і ка­ман­дзір Ма­гі­лёў­скай ва­ен­на-апе­ра­тыў­най гру­пы К.М. Бе­ла­ву­саў. Толь­кі Ука­зам Прэ­зі­ды­у­ма Вяр­хоў­на­га Са­ве­та СССР ад 30  снеж­ня 1948 г. Ва­сіль Крыў­цоў па­смя­рот­на ўзна­га­ро­джа­ны ор­дэ­нам Ай­чын­най вай­ны І-й сту­пе­ні.

“Звязда”

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также в категории «история»:

20.10.2016 - 14:06 | Кто он – могилевский губернатор Михаил Муравьев: «Вешатель» или «Созидатель»?

В этом году исполняется двойной юбилей российского государственного деятеля Михаила Николаевича Муравьева (1796-1866гг.), которому должность могилевского губернатора (1828—1831гг.) не только дала «путевку в жизнь», но и помогла выявить недюжинные административные способности и в охвате губернии,

19.10.2016 - 15:09 | Историческому музею Кричева исполнилось 55 лет

Исторический музей Кричева 15 октября отпраздновал 55-летие. Более полувека музей знакомит своих посетителей с историей Кричевщины и является хранителем самобытной белорусской культуры с древнейших времен.

07.10.2016 - 09:11 | Так распарадзіўся лёс

30 верасня Крычаўшчына адзначыла 73-ю гадавіну вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і слаўны юбілей – 880-годдзе з дня заснавання горада. Так распарадзіўся лёс, што гэтыя дзве даты супалі.

05.10.2016 - 10:30 | Без вины виноват

На протяжении многих десятилетий имя Аркадия Смолича, известного географа, публициста, педагога от Бога, ближайшего друга Максима Богдановича и Зоськи Верас, настоящего патриота своей Родины, большого энтузиаста и активиста, было незаслуженно забыто. Его публикации были изъяты и надежно спрятаны, имя вычеркивалось даже из рецензий, биография находилась под грифом «секретно».

30.09.2016 - 12:43 | Утраченная святыня Веремейской земли

Церковная жизнь этого села представлена немногими историческими свидетельствами, довольно скупыми и фрагментарными. Веремейки упоминаются в ХVI веке.

 
Работа с обращениями граждан и юридических лиц
Электронные обращения
Год культуры 2016