Вверх

Вы здесь

На Ма­гі­лёў­шчы­не кур­сі­ру­юць пе­ра­со­вач­ныя ад­дзя­лен­ні паш­то­вай су­вя­зі

На Ма­гі­лёў­шчы­не кур­сі­ру­юць пе­ра­со­вач­ныя ад­дзя­лен­ні паш­то­вай су­вя­зі. Яны ўве­дзе­ны за­мест ска­са­ва­ных ста­цы­я­нар­ных ад­дзя­лен­няў, па­тлу­ма­чы­ла ды­рэк­тар Ма­гі­лёў­ска­га фі­лі­яла РУП «Бел­пош­та» Але­на Ко­та­ва.

"Спе­цы­яль­ны транс­парт мае ўвесь не­аб­ход­ны пе­ра­лік аб­ста­ля­ван­ня (ад­мыс­ло­вая кам­п’ю­тар­ная тэх­ні­ка, счыт­валь­нік бан­каў­скіх пла­цеж­ных карт, ма­дэм, элект­рон­ныя ва­гі… ), каб за­бяс­пе­чыць на­сель­ніц­тва поў­ным спект­рам па­слуг. - адзначыла Але­на Ко­та­ва. - Тут мож­на бу­дзе на­быць роз­ныя та­ва­ры, за­пла­ціць за ка­му­наль­ныя па­слу­гі, крэ­ды­ты і ма­біль­ную су­вязь, ад­пра­віць пе­ра­вод, ліст ці па­сыл­ку, афор­міць пад­піс­ку і стра­хоў­ку. Гра­фік пра­цы пе­ра­со­вач­най пош­ты за­ле­жыць ад коль­кас­ці жы­ха­роў і ка­тэ­го­рыі на­сель­ніц­тва. Гэ­та мо­жа быць і га­дзі­на, і дзве, і на­ват паў­га­дзі­ны. Пры­чым аў­та­ма­біль за­яз­джае на­ват ту­ды, дзе ра­ней не бы­ло ста­цы­я­нар­най пош­ты".

За мі­ну­лы і сё­лет­ні га­ды на Ма­гі­лёў­шчы­не па ўзгад­нен­ні з мяс­цо­вы­мі ор­га­на­мі кі­ра­ван­ня ска­са­ва­на 50 ад­дзя­лен­няў. Гэ­тыя зме­ны ад­бы­лі­ся там, дзе аб­слу­гоў­ва­ла­ся менш чым 500 жы­ха­роў. Па сло­вах Але­ны Ко­та­вай, та­кіх на ка­нец мі­ну­ла­га го­да бы­ло больш за па­ло­ву з 348 сель­скіх ад­дзя­лен­няў. Па яе сло­вах, та­кія па­слу­гі, як ад­праў­ка па­сы­лак, паш­то­вак і не­ка­то­рыя ін­шыя цяпер стра­ці­лі бы­лую па­пу­ляр­насць. Ад­дзя­лен­ні нес­лі вя­лі­кія стра­ты ці на­огул зна­хо­дзі­лі­ся на мя­жы вы­жы­ван­ня. Каб ста­бі­лі­за­ваць ста­но­ві­шча, уво­дзіц­ца пе­ра­соў­нае аб­слу­гоў­ван­не. Ап­ты­мі­за­цыя за­кра­ну­ла ўсе ра­ён­ныя вуз­лы паштовай су­вя­зі.

Як за­пэў­ні­ва­юць спе­цы­я­ліс­ты, зме­ны, якія ад­бы­ва­юц­ца ў гэ­тай га­лі­не, на­кі­ра­ва­ны на тое, каб па­леп­шыць якасць аб­слу­гоў­ван­ня. Су­час­ныя ад­дзя­лен­ні паш­то­вай су­вя­зі аказ­ва­юць на­сель­ніц­тву больш чым 40 па­слуг, палова з якіх ня­про­філь­ныя. На­прык­лад, ця­пер клі­ент мо­жа да­ве­дац­ца аб пе­ра­мя­шчэн­ні сва­ёй паш­тоў­кі ці па­сыл­кі з да­па­мо­гай SMS-апа­вя­шчэн­ня. Ад­праў­ні­ку да­стат­ко­ва па­зна­чыць на кан­вер­це ну­мар ма­біль­на­га тэ­ле­фо­на і за­пла­ціць за па­слу­гу.

“Звязда”

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также в категории «регионы»:

26.10.2016 - 08:46 | Работницы сельхозпредприятий Могилевского района поборются за звание «Маладая гаспадыня – 2016»

Работницы сельхозпредприятий Могилевского района будут бороться за победу в смотре-конкурсе «Маладая гаспадыня – 2016», который пройдет 28 октября в Доме культуры и досуга агрогородка Вейно. Об этом сообщила председатель районного объединения профсоюзов Елена Запойкина.

25.10.2016 - 09:08 | В Шклове откроется ледовый дворец

В Могилевской области начал функционировать еще один – четвертый – ледовый дворец. Арена не только для катания на коньках и занятий хоккеем появится в Шклове. Торжественно открыть ее планируют в первой половине ноября.

24.10.2016 - 14:49 | В Мстиславле определили лучших пловцов среди педагогов

Соревнования по плаванию «Водные старты» среди работников учреждений образования Мстиславщины прошли 22 октября в центре физкультурно-оздоровительной работы «Олимп». В первенстве приняли участие 30 педагогов из 17 учебных заведений, рассказала председатель районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Любовь Бонохова.

24.10.2016 - 13:49 | Хотимский район удивит инвесторов на инвестфоруме «Мельница успеха»

Хотимский район – дальний восток Беларуси. Под таким девизом Хотимщина планирует принять участие в VIII международном инвестиционном форуме «Мельница успеха», который состоится 4-5 ноября в Могилеве.

20.10.2016 - 10:20 | На Магiлёўшчыне жадаюць стварыць «школу юных шапавалаў»

Алёна Вiхрава - лаўрэат маладзёжнага конкурсу «100 iдэй для Беларусi». Супрацоўнiца Дрыбiнскага раённага гiсторыка-этнаграфiчнага музея перамагла сярод праектаў сацыяльнай сферы з прапановай стварыць «школу юных шапавалаў» (шапавальства - гэта ўменне ўручную валяць валёнкi).

 
Работа с обращениями граждан и юридических лиц
Электронные обращения
Год культуры 2016
Электронные обращения