Рус Бел Eng 中文

«Перазагрузка» вярнулася ў эфір

Па­пу­ляр­нае мо­ла­дзе­вае ток-шоу «Перазагрузка» вы­твор­час­ці тэ­ле­ра­дыё­кам­па­ніі «Ма­гі­лёў» ад­кры­ла но­вы се­зон. Як і ра­ней, раз на ты­дзень вя­ду­чая пра­гра­мы Се­да Кас­па­ра­ва аб­мяр­коў­вае ак­ту­аль­ныя, вост­рыя, хва­лю­ю­чыя і ба­лю­чыя для су­час­ных ма­ла­дых лю­дзей пы­тан­ні ра­зам са сту­дэн­та­мі, школь­ні­ка­мі, ак­ты­віс­та­мі гра­мад­скіх ру­хаў і бло­ге­ра­мі, а экс­пер­та­мі вы­сту­па­юць прад­стаў­ні­кі ста­рэй­ша­га па­ка­лен­ня. Да­дат­ко­выя ак­цэн­ты ў га­ра­чых аб­мер­ка­ван­нях рас­стаў­ляе жы­вая му­зы­ка ар­кест­ра «Джаз Сі­ці Бэнд», а рэ­за­нанс вы­бра­ным тэ­мам да­дае ін­тэр­нэт-га­ла­са­ван­не і «зрэз гра­мад­скай дум­кі» ў са­цы­яль­ных сет­ках.

Але ёсць у пра­ек­це, які іс­нуе ўжо чац­вёр­ты год, і пэў­ныя аб­наў­лен­ні. «Мы змя­ні­лі рас­сад­ку ўдзель­ні­каў, — звяр­тае ўва­гу гле­да­чоў га­лоў­ны рэ­дак­тар тэ­ле­ба­чан­ня ТРК «Ма­гі­лёў» Анд­рэй Ска­ра­ба­га­таў. — Ця­пер яны мес­цяц­ца не по­бач за сто­лі­ка­мі, а на­су­праць адзін ад­на­го, во­чы ў во­чы. Як нам зда­ец­ца, гэ­та ро­біць па­ле­мі­ку больш шчы­рай і эма­цый­най. Так­са­ма вы­ра­шы­лі ады­сці ад фар­ма­ту звы­чай­най раз­мо­вы, пас­ля якой вя­ду­чыя ста­вяць кроп­ку — спра­бу­ем, каб з усіх ска­за­ных слоў вы­ні­ка­лі кан­крэт­ныя дзе­ян­ні, учын­кі. Для гэ­та­га ро­бім свое­асаб­лі­вае пас­ля­слоўе, у якім рас­па­вя­да­ем, на­прык­лад, што пас­ля пра­гра­мы аб жорст­кас­ці і гвал­це ўдзель­ні­кі «Пе­ра­за­груз­кі» пай­шлі пра­ца­ваць ва­лан­цё­ра­мі ў хос­піс…

Га­лоў­ны прын­цып гэ­та­га се­зо­на — мы імк­нём­ся пра­ца­ваць як ма­га больш апе­ра­тыў­на, вы­бі­ра­ю­чы тэ­мы, ці­ка­выя мо­ла­дзі тут і ця­пер, і ад­штур­хоў­ва­ем­ся ад рэ­аль­ных гіс­то­рый, якія ад­бы­лі­ся лі­та­раль­на ўчо­ра ці сён­ня». На­прык­лад, у гэ­ты чац­вер у «Пе­ра­за­груз­цы» аб­мяр­коў­ва­лі тэ­му спай­су і згад­ва­лі сі­ту­а­цыю, якая ме­ла мес­ца зу­сім ня­даў­на: у Сма­лен­ску па­лі­цэй­скім да­вя­ло­ся стра­ляць па ко­лах, каб за­тры­маць бе­ла­ру­са-даль­на­бой­шчы­ка, які вы­яз­джаў на су­стрэч­ную па­ла­су і на­огул па­во­дзіў ся­бе на да­ро­зе не­адэ­кват­на. Той па­тлу­ма­чыў, што «ўця­каў ад НЛА». Аказ­ва­ец­ца, наш су­ай­чын­нік у Маск­ве на­быў спайс, ужыў су­месь і ў та­кім ста­не сеў за руль…

Ся­род гас­цей і ўдзель­ні­каў пра­гра­мы — не толь­кі ма­гі­лёў­цы, але і прад­стаў­ні­кі ін­шых рэ­гі­ё­наў кра­і­ны, а так­са­ма ма­ла­дыя жур­на­ліс­ты і бло­ге­ры з Бе­ла­ру­сі, Ра­сіі, Ка­зах­ста­на, Ар­ме­ніі. «На­ват ка­лі аб­мер­ка­ван­не па­чы­на­ец­ца з пры­ват­ных гіс­то­рый, якія ад­бы­лі­ся ў на­шым рэ­гі­ё­не, мы ста­ра­ем­ся знай­сці све­жы по­гляд на праб­ле­мы і рас­ка­заць пра тое, што ці­ка­віць аб­са­лют­на ўсіх», — ка­жа вя­ду­чая «Пе­ра­за­груз­кі» Се­да Кас­па­ра­ва. Са­праў­ды, тэ­мы ў се­зо­не-2014 ня­прос­тыя і вост­рыя: жорст­кае абы­хо­джан­не з жы­вё­ла­мі і вы­то­кі на­сіл­ля на­огул, стра­хі і пе­ра­сця­ро­гі су­час­най мо­ла­дзі, уплыў СМІ і ін­тэр­нэт-рэ­сур­саў, а так­са­ма сту­пень ад­каз­нас­ці жур­на­ліс­таў, су­праць­ста­ян­не ве­ге­та­ры­ян­цаў і «мя­са­едаў» і г.д.

За 3 мі­ну­лыя се­зо­ны ў эфір вый­шлі 50 вы­пус­каў пра­гра­мы, якая атры­ма­ла шы­ро­кі рэ­за­нанс. Аб гэ­тым свед­чыць як узя­тая ў пра­фе­сій­ным кон­кур­се «Тэ­ле­вяр­шы­ня» ўзна­га­ро­да за леп­шы рэ­гі­я­наль­ны тэ­ле­пра­дукт 2012 го­да, так і ты­ся­чы пра­гля­даў за­пі­саў «Пе­ра­за­груз­кі» ў ін­тэр­нэ­це. Ці ўтры­ма­юць «мар­ку» ства­раль­ні­кі ток-шоу і на­да­лей? Па­гля­дзім ра­зам — па­ба­чым.

Дзе: «Бе­ла­русь-2».

Ка­лі: кож­ны па­ня­дзе­лак у 12.45 і 0.25.

“Звязда”

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также в категории «молодежь»:

18.10.2018 - 11:06 | Более 100 бойцов молодежных отрядов охраны правопорядка примут участие в областной спартакиаде «Академия мужества»

Более 100 бойцов молодежных отрядов охраны правопорядка примут участие в областной спартакиаде «Академия мужества». Соревнования пройдут 19 октября на базе могилевской в/ч 6713 (ул.Воровского,38) и набережной реки Днепр.

17.10.2018 - 10:20 | Результаты ЦТ 2019 года будут рассчитаны по новой методике

Результаты централизованного тестирования 2019 года будут рассчитаны с использованием новой методики подсчета тестового балла. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний.

17.10.2018 - 08:33 | В Беларуси объявлен конкурс для старшеклассников, желающих изменить мир

В Беларуси объявлен конкурс проектов velcom YOUTH для старшеклассников, которые хотят изменить окружающий мир к лучшему, сообщили организаторы.

15.10.2018 - 10:55 | Грамоты Президента Российской Федерации и памятные медали вручили Игорю Карпенко и Андрею Белякову

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев вручил памятные награды Министру образования Республики Беларусь Игорю Карпенко и заместителю председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Б

12.10.2018 - 10:47 | Гран-при театрально-инструментального этапа проекта «Звездочет» достался скрипачке из Могилева Виолетте Уласевич

Гран-при театрально-инструментального этапа международного фестивального проекта «Звездочет» достался скрипачке из Могилева, учащейся детской школы искусств №2 Виолетте Уласевич (класс Анастасии Богуновой). Об этом корреспонденту сайта сообщили в оргкомитете мероприятия.