Рус Бел Eng

Вы­пуск­ныя ве­ча­ры пла­нуй­це на 11 і 12 чэр­ве­ня

Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі вы­зна­чы­ла­ся з да­та­мі пра­вя­дзен­ня ў шко­лах кра­і­ны вы­пуск­ных іс­пы­таў за курс ба­за­вай і ся­рэд­няй шко­лы, вы­пуск­ных ве­ча­роў, а так­са­ма з гра­фі­кам пра­вя­дзен­ня эк­за­ме­наў у лі­цэях.

Ву­чэб­ныя за­ня­ткі ў шко­лах за­кан­чва­юц­ца 30 мая. Апош­нія зван­кі для на­ву­чэн­цаў вы­пуск­ных кла­саў прой­дуць у су­бо­ту 31 мая.

Вы­пуск­ныя эк­за­ме­ны для дзе­вя­ці­клас­ні­каў і адзі­нац­ца­ці­клас­ні­каў прой­дуць у пе­ры­яд з 1 па 12 чэр­ве­ня. Рас­клад вы­пуск­ных іс­пы­таў скла­да­ец­ца ўста­но­ва­мі аду­ка­цыі з улі­кам адзі­ных па кра­і­не тэр­мі­наў пра­вя­дзен­ня пісь­мо­вых вы­пуск­ных эк­за­ме­наў. Вы­пуск­ні­кі ба­за­вай шко­лы зда­юць ча­ты­ры вы­пуск­ныя эк­за­ме­ны: пі­шуць дык­тоў­ку па бе­ла­рус­кай і рус­кай мо­вах, ма­тэ­ма­ты­ку (пісь­мо­ва) і дэ­ман­стру­юць сваё ве­дан­не гіс­то­рыі Бе­ла­ру­сі (вус­ны эк­за­мен). Пісь­мо­выя іс­пы­ты для дзе­вя­ці­клас­ні­каў прой­дуць па кра­і­не 3, 5, 7 і 10 чэр­ве­ня.

Для адзі­нац­ца­ці­клас­ні­каў пра­ду­гле­джа­ны ча­ты­ры эк­за­ме­ны: тры аба­вяз­ко­выя (па бе­ла­рус­кай ці рус­кай мо­ве, ма­тэ­ма­ты­цы і за­меж­най мо­ве) і адзін — на вы­бар вы­пуск­ні­ка. Пад пісь­мо­выя за­рэ­зер­ва­ва­ны 2, 4, 6 і 9 чэр­ве­ня. Тэкс­ты і за­дан­ні для пра­вя­дзен­ня пісь­мо­вых іс­пы­таў бу­дуць, па тра­ды­цыі, аб’­яў­ляц­ца па тэ­ле­ба­чан­ні і ра­дыё.

Пе­ра­лік эк­за­ме­наў на вы­бар уклю­чае на­ступ­ныя дыс­цып­лі­ны: «Бе­ла­рус­кую мо­ву» (ка­лі вы­пуск­нік зда­ваў у якас­ці аба­вяз­ко­вай рус­кую), «Рус­кую мо­ву» (ка­лі ў якас­ці аба­вяз­ко­вай зда­ва­ла­ся род­ная мо­ва), «Мо­вы на­цы­я­наль­ных мен­шас­цяў», «Бе­ла­рус­кую лі­та­ра­ту­ру», «Рус­кую лі­та­ра­ту­ру», «Гіс­то­рыю Бе­ла­ру­сі», «Су­свет­ную гіс­то­рыю», «Геа­гра­фію», «Бія­ло­гію», «Хі­мію», «Фі­зі­ку», «Аст­ра­но­мію», «Ін­фар­ма­ты­ку», «Гра­ма­да­знаў­ства», «Фі­зіч­ную куль­ту­ру і зда­роўе», а так­са­ма курс пра­фе­сій­най пад­рых­тоў­кі. Усе прад­ме­ты, акра­мя бе­ла­рус­кай і рус­кай моў, зда­юц­ца ў вус­най фор­ме.

З улі­кам та­го, што цэнт­ра­лі­за­ва­нае тэс­ці­ра­ван­не стар­туе сё­ле­та 14 чэр­ве­ня, пра­вес­ці вы­пуск­ныя ве­ча­ры для вы­пуск­ні­коў агуль­на­аду­ка­цый­ных уста­ноў рэ­ка­мен­да­ва­на 11—12 чэр­ве­ня.

Ус­туп­ныя іс­пы­ты ў 10-ты клас лі­цэ­яў прой­дуць з 15 па 20 чэр­ве­ня. Але ў Лі­цэі БДУ кон­курс­ны ад­бор пра­во­дзіц­ца на ме­сяц ра­ней: эк­за­ме­ны прой­дуць 11, 18, 24 і 25 мая. Пры па­ступ­лен­ні ў лі­цэй на­ву­чэн­цы зда­юць два ўступ­ныя іс­пы­ты. Пе­ра­лік эк­за­ме­на­цый­ных дыс­цып­лін бу­дзе за­ле­жаць ад кі­рун­ку пра­фе­сій­на­га са­ма­вы­зна­чэн­ня на­ву­чэн­цаў.

“Звязда”

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также в категории «молодежь»:

17.05.2018 - 11:21 | Фестиваль творчества иностранных студентов «Дружба народов» соберет в Могилеве молодежь из шести вузов

XI открытый фестиваль творчества иностранных студентов «Дружба народов» состоится 17-18 мая в Белорусско-Российском университете. Об этом сообщили в учреждении образования.

15.05.2018 - 18:48 | Более 1 тыс. призывников из Могилевской области пополнят этой весной ряды Вооруженных Сил

Более 1 тыс. жителей Приднепровского края во время весеннего призыва будут направлены на срочную службу, в том числе в резерв – 30 человек. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном отправке призывников на срочную военную службу в Вооруженные Силы Беларуси, другие войска и воинские формирования страны, сообщил комиссар Могилевской области полковник Александр Горошкин.

14.05.2018 - 10:00 | Шесть могилевчанок поборются за титул «Миледи БРСМ-2018» в городском конкурсе красоты и грации среди учащейся молодежи

Городской конкурс красоты и грации «Миледи БРСМ-2018» среди учащейся союзной молодежи первичных организаций ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» пройдет 16 мая в 13.00 в Центре культуры и досуга Могилева.

11.05.2018 - 08:44 | Победители 11 олимпиад смогут без экзаменов поступать на наиболее востребованные специальности

Министерство образования определило, победители каких международных олимпиад смогут без вступительных испытаний поступать на наиболее востребованные экономикой специальности в вузы Беларуси в 2018 году.

07.05.2018 - 15:45 | Команда БГСХА заняла второе место в республиканском конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее»

Команда Белорусской государственной сельскохозяйственной академии заняла второе место в республиканском конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее». Об этом сообщила старший инспектор Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших.